Regulamin

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej infinityconsulting.pl (zwanej dalej „Usługą”) prowadzonej przez spółkę Infinity Consulting (zwaną dalej „Spółką”) należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem” lub „Regulaminem usługi”).

Warunki ogólne

Warunkiem dostępu do Usługi oraz warunkiem korzystania z Usługi jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie jego postanowień. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich odwiedzających, użytkowników lub inne osoby korzystające z Usługi. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji dowolnej części Regulaminu wyklucza możliwość korzystania z Usługi.

Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega przepisom i interpretacji prawa polskiego, z wyłączeniem postanowień dotyczących kolizji prawa. Odstąpienie przez Spółkę od egzekwowania dowolnego prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się przez Spółkę danego prawa. Uznanie przez sąd dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewykonalne nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia zawieranego między Spółką a użytkownikiem w odniesieniu do Usługi, ma pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi porozumieniami i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia zawierane w związku z Usługą.

Zmiany Regulaminu

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zastąpienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie oraz do działania w tym zakresie według własnego uznania. Jeżeli zmiana jest istotna, Spółka dołoży starań, aby zawiadomić o niej z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień. O tym, czy dana zmiana stanowi istotną zmianę, Spółka decyduje według własnego uznania. Użytkownik, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmian w Regulaminie, akceptuje zmienione postanowienia Regulaminu. Jeżeli użytkownik nie akceptuje nowych postanowień Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi.

E-mail: info@infinityconsulting.pl

 

Niniejszy regulamin zaktualizowano po raz ostatni 15 Kwietnia 2016 r.