Polityka prywatności

Informacja

Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania przez infinityconsulting.pl gromadzonych informacji pochodzących od użytkowników (zwanych dalej zbiorowo „Użytkownikami”, a indywidualnie „Użytkownikiem”) strony internetowej infinityconsulting.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do Strony internetowej oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez infinityconsulting.pl.

Pliki cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: - dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; - przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; - możliwości logowania do serwisu; - utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć na naszej Stronie internetowej reklamy lub inne treści odsyłające do stron internetowych i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. infinityconsulting.pl nie kontroluje zawartości łączy ani samych łączy występujących na takich stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których odsyła nasza Strona internetowa lub które odsyłają do naszej Strony internetowej. Wspomniane strony internetowe lub usługi, w tym ich zawartość oraz same łącza, mogą ulegać zmianie. Ponadto wspomniane strony i usługi mogą być objęte odrębnymi zasadami polityki prywatności i oddzielną polityką obsługi klienta. Przeglądanie innych stron internetowych, w tym stron internetowych odsyłających do naszej Strony internetowej, jak również korzystanie z wymienionych, podlega regulaminowi danej strony internetowej.

RODO

W związku z realizacją wymogów z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "RODO" informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Infinity Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 10/72, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560179, kórej akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, REGON: 36162566, NIP: 5213697884.

Kontakt z nami

Wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres: privacy@infinityconsulting.pl lub prześlij list na adres: ul. Postępu 10/72, 02-676 Warszawa z dopiskiem: "Dane osobowe".

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

a. Bezpośrednio od Ciebie - w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług IT/wsparcia na Twoją rzecz; b. Z formularza kontaktowego na stronie www.infinityconsulting.pl - jeżeli kontaktowałaś/kontaktowałeś się z nami w ten sposób; c. Z publicznie dostępnych rejestrów i źródeł (np. CEIDG).

Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są następujące: a. imię i nazwisko; b. adres zamieszkania; c. e-mail; d. numer telefonu; e. nr rachunku bankowego; f. NIP; g. REGON; h. adres siedziby prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej; i. nazwa prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

a. Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji umowy o świadczenie usług IT/wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. Przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). c. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktowania się z Tobą drogą telefoniczną lub kierowania do Ciebie wiadomości e-mail z informacją o naszych usługach i promocjach (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. cele marketingowe jako uzasadniony interes administratora danych osobowych). d. Twoje dane osobowe przetwarzane są także w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania Twoich danych oraz spełnienia swoich obowiązków ustawowych (ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność), co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio: a. Jeżeli chodzi o realizację umowy oświadczenie usług informatycznych to przetwarzamy Twoje dane przez cały okres trwania umowy, chyba że przetwarzanie Twoich danych – w koniecznym zakresie - po tym czasie będzie prawnie usprawiedliwione z innych przyczyn, o których mowa poniżej; b. >Jeżeli chodzi o cele rachunkowe to będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). c. Cele marketingowe - do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. d. Ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność - do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym lub innymi aktami prawnymi regulującymi zasady odpowiedzialności innej, niż cywilna) bądź zakończenia okresu, w którym możemy zostać pociągnięci do innego rodzaju prawnej odpowiedzialności związanej z należytym wykonaniem nałożonych na nas obowiązków.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym kontrahentom: a. firmie, której zleciliśmy prowadzenie rachunkowości na naszą rzecz; b. dostawcom usług hostingowych, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową, a co z kolei jest niezbędne do realizacji umowy z Tobą. Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla ich osiągnięcia.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych: a. Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły. b. Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem. c. Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem mailowym privacy@infinityconsulting.pl. d. Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych. e. Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Jakie masz prawa?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują: a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.). b. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych. c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania. d. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (o oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. e. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail privacy@infinityconsulting.pllub listownie na ul. Postępu 10/72, 02-676 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe". W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. Masz prawo do sprzeciwu wtedy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail privacy@infinityconsulting.pl lub listownie na ul. Postępu 10/72, 02-676 Warszawa z dopiskiem z dopiskiem "Dane osobowe".

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Nie. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.

Zmiana polityki prywatności

infinityconsulting.pl zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęca się Użytkowników do częstego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego, w jaki sposób infinityconsulting.pl pomaga chronić gromadzone dane osobowe. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż to jego obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowe powzięcie wiedzy o zmianach..

Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika

Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej polityki, nie może korzystać z naszej Strony internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po zmianie treści niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za tożsame z zaakceptowaniem zmian przez Użytkownika..

Więcej informacji

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk niniejszej strony internetowej lub korzystania ze strony internetowej należy kierować na adres:.

E-mail: privacy@infinityconsulting.pl

 

Niniejszą politykę zaktualizowano po raz ostatni 25 Maja 2018 r.